شماره مناقصه:
8
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی در معابر شهر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به خرید آسفالت جهت پخش اکیپ دستی در معابر شهر با اعتبار 15/000/000/000ریال از طریق مناقصه عمومی طبق مجوز شماره 396مورخ 97/2/26نسبت به انتخاب فروشنده دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آخرین آگهی به مدت 10روز به دفتر امور پیمان وقراردادهای شهردرای شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه750/000/000 ریال می باشد.
2.سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
3.سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
4.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6.ارائه حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته راه وباند برای خرید اسناد الزامی می باشد.
احسان درخشان نسب
شهردار شهریار
تاریخ چاپ نوبت اول:97/3/30
تاریخ چاپ نوبت دوم:97/4/6فایل:
Powered by DorsaPortal