شماره مناقصه:
45
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی احداث ساختمان شهرداری مرکز
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به احداث ساختمان شهرداری مرکز واقع در شهرک اداری از طریق مناقصه عمومی و با اعتبار000/000/000/200ریال طبق مجوز شماره 1413مورخ24/5/97نسبت به انتخاب پیمانکار توانمند و د ارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آخرین آگهی به مدت 10روز به دفتر امور پیمان وقراردادهای شهردرای شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه10/000/000/000ریال می باشد.

2.سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

3.سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به تعداد،مشخصات فنی ونحوه پرادخت در اسناد مناقصه درج گردیده است.

4.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 3 از سوی معاونت برنامه ریزی در رشته ابنیه باشند.6.
.فروش اسناد بصورا حضوری ودر قبال واریز مبلغ 5/000/000 ریال صورت خواهد گرفت.7

چاپ نوبت اول:97/8/14
چاپ نوبت دوم:97/8/21
 
احسان درخشان نسب
شهردار شهریار

 
 
فایل:
Powered by DorsaPortal