شماره مناقصه:
43
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه تقاطع های بسیج وجهاد
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور جهت نظارت بر پروژه تقاطع های بسیج وجهاد با اعتبار 10/000/000/000ریال طبق مجوز شماره 851مورخ97/4/9نسبت به انتخاب مشاور د ارای صلاحیت اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آخرین آگهی به مدت 10روز به دفتر امور پیمان وقراردادهای شهردرای شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه500/000/000ریال می باشد.

2.سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

3.سایر اطلاعات وجزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

4.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تاریخ چاپ نوبت اول:97/8/14
تاریخ چاپ نوبت دوم:97/8/21
 
احسان درخشان نسب
شهردار شهریار

فایل:
Powered by DorsaPortal