شماره مناقصه:
24
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی جابجایی تیرهای برق معارض پل های هوایی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر و اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهریار:
 شهرداری شهریار در نظر دارد در خصوص جابجایی تیرهای برق معارض پل های هوایی از طریق مناقصه عمومی و با اعتبار 8/000/000/000 ریال طبق مجوز شماره 1068 مورخ 97/4/24 نسبت به انتخاب پیمانکار توانمند و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان و قرارداد شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 400/000/000 ریال میباشد(ضمانت نامه مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی)
2-سپرده نفرات اول تا دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به تعداد ،مشخصات فنی و نحوه پرداخت در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5-هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6-متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته تاسیسات برق یا نیرو باشند.
احسان درخشان نسب-شهردار شهریار
چاپ نوبت اول: 97/8/1
چاپ نوبت دوم:97/8/9


فایل:
Powered by DorsaPortal