شماره مناقصه:
5
موضوع مناقصه:
آگهی مزایده عمومی (نوبت اول):بهره برداری پارکینگ عمومی واقع در شهرک صدف روبروی بیمارستان تخصصی نور شهریار
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر  و اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهردرای شهریار:

شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به اجاره زمین با مساحت 2000 مترمربع جهت بهره برداری پارکینگ عمومی واقع در شهرک صدف روبروی بیمارستان تخصصی نور شهریار طبق مجوز شماره 395 مورخ 97/2/26شورای اسلامی شهر شهریار از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-قیمت پایه کارشناسی اجاره ماهیانه 100/000/000 ریال می باشد.

-مبلغ سپرده شرکت درمزایده 60/000/000 ریال می باشد.

2-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

احسان در خشان نسب – شهردار شهریار

چاپ نوبت اول: 97/3/12

چاپ نوبت دوم : 97/3/19

فایل:
Powered by DorsaPortal