شماره مناقصه:
**
موضوع مناقصه:
آگهی مزایده عمومی: اجاره دادن 10 باب مغازه واقع در زیر زمین پلاک ثبتی 49/900
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل :

شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به اجاره دادن 10 باب مغازه واقع در زیر زمین پلاک ثبتی 49/900 بصورت یکجا و به مدت یک سال با آدرس شهریار تقاطع بلوار انقلاب و نواب طبق مجوز شورای اسلامی شهر بشماره 1267 مورخ 97/05/10 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان و قرارداد شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن شرایط ذیلمراجعه نمایند.

1-مجموع قیمت پایه کارشناسی اجاره بها ماهیانه 10 باب تجاری مبلغ 10/250/000 ریال می باشد.

2- هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

3-مبلغ سپرده جهت شرکت درمزایده 6/150/000 ریال می باشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است.

احسان در خشان نسب – شهردار شهریار

چاپ نوبت اول: 97/07/08

چاپ نوبت دوم :97/07/15

فایل:
Powered by DorsaPortal