شماره مناقصه:
4
موضوع مناقصه:
آگهی تجدید مزایده عمومی(نوبت اول): برون سپاری مدیریت مجموعه استخرصدف
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:

شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به برون سپاری مدیریت مجموعه استخرصدف واقع درشهرک امیریه طبق مجوز شماره 2975 مورخ 96/11/4شورای اسلامی شهر شهریار از طریق تجدید مزایده عمومی اقدام نماید.
لذا ازمتقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1.مبلغ سپرده شرکت درمزایده 228/000/000 ریال می باشد

سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.2
سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است.3
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.4
هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.5

احسان در خشان نسب شهردار شهریار
چاپ نوبت اول: 97/3/9
چاپ نوبت دوم : 97/3/17

فایل:
Powered by DorsaPortal