شماره مناقصه:
32
موضوع مناقصه:
آگهی مزایده عمومی :فروش زمین در شهرک فرهنگیان اسلامشهر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین از پلاک  ثبتی 47/45980 واقع در شهریار شهرک فرهنگیان اسلامشهر با مساحت 3000مترمربع با کاربری ورزشی طبق مجوز شماره 1340مورخ 97/5/20 شورای اسلامی شهر شهریار از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-قیمت پایه کارشناسی  8/400/000/000ریال می باشد.

2-فروش قطعه به صورت 30 درصد نقدی و مابقی در اقساط 28 ماهه می باشد.

3-مبلغ سپرده جهت شرکت درمزایده 420/000/000 می باشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

5- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است.

6-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

7 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
احسان در خشان نسب – شهردار شهریار

چاپ نوبت اول: 97/5/30
چاپ نوبت دوم : 97/6/6
فایل:
Powered by DorsaPortal