شماره مناقصه:
3
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:


به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:

شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت خرید باکس زباله از جنس گالوانیزه با حجم 770و 110لیتری از طریق مناقصه عمومی و تا سقف 13/400/000/000ریال طبق مجوز شماره 6589مورخ 97/2/22نسبت به انتخاب فروشنده توانمند، د ارای صلاحیت و رزومه کاری از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آخرین آگهی به مدت 10روز به دفتر امور پیمان وقراردادهای شهردرای شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه670/000/000ریال می باشد.

2.سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

3.سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

4.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول :97/3/8

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/3/19

احسان درخشان نسب

شهردار شهریار

فایل:
Powered by DorsaPortal