شماره مناقصه:
23
موضوع مناقصه:
آگهی تجدید مناقصه عمومی:خرید اقلام روشنایی ،نورپردازی وزیباسازی معابرشهری
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد در خصوص (خرید اقلام روشنایی ،نورپردازی وزیباسازی معابرشهری )تا سقف 15/000/000/000 ریال طبق مجوز شماره 6663مورخ 97/2/22 نسبت به انتخاب تامین کننده توانمند ودارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 750/000/000 ریال می باشد.
2-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به تعداد ، مشخصات فنی ونحوه پرداخت دراسناد مناقصه درج گردید ه است.
4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

احسان در خشان نسب –شهردار شهریار
چاپ نوبت اول: 97/5/10
چاپ نوبت دوم : 97/5/17فایل:
Powered by DorsaPortal