شماره مناقصه:
1
موضوع مناقصه:
موضوع قرارداد:تکمیل خانه فرهنگ کرشته
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

موضوع قرارداد:تکمیل خانه فرهنگ کرشته

نام پیمانکار:رادین باتیس بنا

مبلغ قرارداد:29/951/556/885ریال

مدت قرارداد:9ماه

روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی

مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد

 

فایل:
Powered by DorsaPortal