شماره مناقصه:
17
موضوع مناقصه:
آگهی مزایده عمومی:فروش دو قطعه زمین در بلوار امیر کبیر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:

شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین با پلاک های ثبتی 69/542 و69/509 به آدرس شهریار ،بلوار امیرکبیر (واقع درحریم شهر )طبق مجوز شماره 1061مورخ 97/4/24 شورای اسلامی شهر شهریار از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-قیمت پایه کارشناسی به ترتیب 13/300/000/000 ریال و13/000/000/000ریال می باشد.

2-فروش قطعه به صورت نقدی می باشد.

3-مبلغ سپرده جهت شرکت درمزایده 5درصد مبلغ کارشناسی برای هریک از قطعات می باشد.

4-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

5- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است.

6-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

7 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

احسان در خشان نسب – شهردار شهریار

چاپ نوبت اول: 97/5/1

چاپ نوبت دوم : 97/5/8

فایل:
Powered by DorsaPortal