شماره مناقصه:
قرارداد
موضوع مناقصه:
قرارداد:تکمیل وتعریض میدان نماز تا رزکان
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
موضوع قرارداد:تکمیل وتعریض میدان نماز تا رزکان
نام پیمانکار:شرکت آسفالت بتن
مبلغ قرارداد:18/981/969/437ریال
مدت قرارداد:6ماه
روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی
مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد
فایل:
Powered by DorsaPortal