شماره مناقصه:
قرارداد
موضوع مناقصه:
قرارداد:حفر چاه در معابر سطح شهر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
موضوع قرارداد:حفر چاه در معابر سطح شهر
نام پیمانکار:آسفالت بتن شهریار
مبلغ قرارداد:1/999/149/853ریال
مدت قرارداد:6ماه
روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی
مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد
فایل:
Powered by DorsaPortal