شماره مناقصه:
قرارداد
موضوع مناقصه:
قرارداد:تکمیل احداث ساختمان اداری شهرداری فاز یک اندیشه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
موضوع قرارداد:تکمیل احداث ساختمان اداری شهرداری فاز یک اندیشه
نام پیمانکار:شرکت اندیشه شالوده راه
مبلغ قرارداد:15/000/000/000ریال
مدت قرارداد:6ماه
روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی
مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد
فایل:
Powered by DorsaPortal