شماره مناقصه:
قرارداد
موضوع مناقصه:
قرارداد:جابجایی تیرهای برق معارض پل های هوایی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
موضوع قرارداد:جابجایی تیرهای برق معارض پل های هوایی
نام پیمانکار:شرکت پژوهشگران برق صنعت
مبلغ قرارداد:8/000/000/000ریال
مدت قرارداد:6ماه
روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی
مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد
فایل:
Powered by DorsaPortal