شماره مناقصه:
قرارداد
موضوع مناقصه:
قرارداد:احداث باغ پارک دینارآباد
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
موضوع قرارداد:احداث باغ پارک دینارآباد
نام پیمانکار:شرکت عمران سهند پیروز
مبلغ قرارداد:10/000/000/000ریال
مدت قرارداد:9ماه
روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی
مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد
فایل:
Powered by DorsaPortal