شماره مناقصه:
13
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی تکمیل پارک شاهد
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
 به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به تکمیل پارک شاهد از طریق مناقصه عمومی با اعتبار 3/000/000/000ریال طبق مجوز شماره 396مورخ 97/2/26نسبت به انتخاب پیمانکار توانمند و دارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آخرین آگهی به مدت 10روز به دفتر امور پیمان وقراردادهای شهردرای شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه150/000/000ریال می باشد.
2.سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
3.سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
4.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6.ارائه حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته ابنیه برای خرید اسناد الزامی می باشد.
احسان درخشان نسب
شهردار شهریار
فایل:
Powered by DorsaPortal