شماره مناقصه:
قرارداد
موضوع مناقصه:
قرارداد: تکمیل پارک محله ای وائین
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
موضوع قرارداد: تکمیل پارک محله ای وائین 
نام پیمانکار:شرکت سنجش بتن شهریار
مبلغ قرارداد:2/998/381/062ریال
مدت قرارداد:2ماه
روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی
مالیات بر ارزش افزوده دارد؟دارد
فایل:
Powered by DorsaPortal