شماره مناقصه:
11
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی برون سپاری حفظ ونگهداری فضای سبز منطقه یک اندیشه
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد به درخواست سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری نسبت به برون سپاری حفظ ونگهداری فضای سبز منطقه یک اندیشه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار دارای صلاحیت لازم از مراجع ذیصلاح ،توانمند وبا سابقه طبق مجوزشورای سازمان مربوطه به شماره 15806 مورخ 97/4/2 اقدام نماید.
لذا ازمتقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 720/000/000 ریال می باشد.( مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی)
2-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرار داد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5-شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی در موضوع مرتبط با مناقصه باشد.
6 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

احسان در خشان نسب – شهردار شهریار
چاپ نوبت اول: 97/4/14
چاپ نوبت دوم : 97/421
فایل:
Powered by DorsaPortal