شماره مناقصه:
10
موضوع مناقصه:
آگهی مزایده عمومی برون سپاری و اجاره تابلوهای سطح شهر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به برون سپاری واجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر در سه نقطه شهریار ووایین ،فاز یک اندیشه و جعفریه ،امیریه و کهنز طبق مجوز شماره 798 مورخ 97/4/5شورای اسلامی شهر شهریار از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
لذا ازمتقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت درمزایده به میزان 5% مبلغ کارشناسی اجاره بهاء یکساله هریک از مناطق می باشد.
2-انجام مزایده برای هرمنطقه به صورت مجزا برگزار خواهد شد.
3-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرار داد مسترد نخواهد شد.
4-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است.
5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
6-متقاضیان می بایست دارای مجوز فعالیت تبلیغات از اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی باشند.
7 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

احسان در خشان نسب – شهردار شهریار
چاپ نوبت اول: 97/4/14
چاپ نوبت دوم : 97/4/21
فایل:
Powered by DorsaPortal