شماره مناقصه:
9
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی خرید چیلر جهت نصب در مجموعه ورزشی شهدای اقتدار
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
 
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت خرید چیلر جهت نصب در مجوعه ورزشی شهدای اقتدار  از طریق مناقصه عمومی و تا سقف8/000/000/000ریال طبق مجوز شماره 396مورخ97/2/26نسبت به انتخاب فروشنده توانمند، د ارای صلاحیت  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آخرین آگهی به مدت ??روز به دفتر امور پیمان وقراردادهای شهردرای شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه400/000/000ریال می باشد.

2.سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

3.سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به تعداد،مشخصات فنی ونحوه پرادخت در اسناد مناقصه درج گردیده است.

4.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

6.پیمانکاران وشرکتها می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته ابنیه یا تاسیسات  باشند


احسان درخشان نسب

شهردار شهریار

فایل:
Powered by DorsaPortal