شماره مناقصه:
*
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی: تکمیل پارک های محله ای وائین
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر و اطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل :

شهرداری شهریار در نظر دارد درخصوص ( تکمیل پارک های محله ای وائین ) با اعتبار 3/000/000/000 ریال طبق مجوز شماره 396مورخ 97/2/26 نسبت به انتخاب پیمانکار توانمند و دارای صلاحیت ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 150/000/000 ریال می باشد.(مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی )

2-سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به تعداد ، مشخصات فنی ونحوه پرداخت دراسناد مناقصه درج گردید ه است.

4-متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته ابنیه باشند.

5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6-هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

احسان در خشان نسب – شهردار شهریار

چاپ نوبت اول: 97/7/10

چاپ نوبت دوم : 97/7/17

فایل:
Powered by DorsaPortal