شماره مناقصه:
34
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی قیرپاشی و پخش آسفالت در معابر شهر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به قیرپاشی و پخش آسفالت در معابر شهر طبق مجوز شماره 396مورخ 97/2/26  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید
لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 250/000/000 ریال می باشد.

2-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

3-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به واگذاری دراسناد مناقصه درج گردید ه است.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
6-ارائه حداقل رتبه 5 از سازمان برنامه وبودجه کشور در رشته راه وباند برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد
احسان در خشان نسب – شهردار شهریار

چاپ نوبت اول: 97/6/26

چاپ نوبت دوم: 97/7/2

فایل:
Powered by DorsaPortal