شماره مناقصه:
26
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی: پیاده رو سازی معابر مناطق ونواحی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به پیاده رو سازی معابر اندیشه ،جعفریه ،و وائین با اعتبار 15/000/000/000 ریال وپیاده رو سازی معابر امیریه ،کهنز ، رزکان با اعتبار 15/000/000/000 ریال طبق مجوز شماره 396مورخ 97/2/26 نسبت به انتخاب پیمانکار توانمند ودارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان واجدشرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه برای هر پروژه به میزان 5%مبلغ اعتبار آن پروژه می باشد.(نوع سپرده مطابق با آیین نامه تضمین معاملات دولتی )
2-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به تعداد ، مشخصات فنی ونحوه پرداخت دراسناد مناقصه درج گردید ه است.
4-متقاضیان می بایست دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری دررشته راه وباندیا ابنیه باشند.
5-برای هرپروژه مناقصه به صورت مجزا برگزار می گردد.
6-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
7 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.
احسان در خشان نسب –شهردار شهریار
چاپ نوبت اول: 97/5/14
چاپ نوبت دوم : 97/5/21
فایل:
Powered by DorsaPortal