شماره مناقصه:
25
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی(تعمیرتاسیسات سرمایشی وگرمایشی فرهنگسراها ومجموعه های ورزشی شهرداری)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:


به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار :
شهرداری شهریاردرنظرداردنسبت به(تعمیرتاسیسات سرمایشی وگرماشی فرهنگسراهاومجموعه های ورزشی شهرداری) بااعتبار7/000/000/000ریال طبق مجوزشورای شهربه شماره396مورخ97/2/26نسبت به انتخاب پیمانکار توانمند،دارای صلاحیت ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذاازمتقاضیان واجدین شرایط دعوت بعمل می آیدجهت دریافت اسنادمناقصه پس از تاریخ درج آخرین نوبت آگهی به مدت 10روز به دفترامورپیمان وقراردادشهرداری شهریار وبادرنظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1)مبلغ سپرده شرکت درمناقصه350/000/000میباشد.
2)سپرده نفرات اول تاسوم تازمان انجام معامله وقرارداد مستردنخواهدشد.
3)سایرطلاعات وجزئیات مربوط به تعداد،مشخصات فنی ونحوه پرداخت دراسنادمناقصه درج گردیده است.
4)شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختاراست.
5)هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6)متقاضیان می بایست دارای حداقل رشته تاسیسات ویارتبه ابنیه ازمعاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری باشند.
نوبت چاپ اول 97/5/13
نوبت چاپ دوم97/5/20

احسان درخشان نسب
شهردارشهریار
فایل:
Powered by DorsaPortal