شماره مناقصه:
19
موضوع مناقصه:
آگهی مزایده عمومی:اجاره یک باب زیر زمین به مدت 2 سال
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:

لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1-قیمت پایه کارشناسی اجاره بهاد برای سال اول 35/000/000 ریال و برای سال دوم با 20 درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل می باشد.

2-مبلغ سپرده جهت شرکت درمزایده 46/200/000ریال می باشد.

3-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.

4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است.

5-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

6 -هزینه درج آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.

احسان در خشان نسب – شهردار شهریار

چاپ نوبت اول: 97/5/2

چاپ نوبت دوم : 97/5/9

فایل:
Powered by DorsaPortal