شماره مناقصه:
2
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی بازسازی بنای امامزاده هادی (ع)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

آگهی مناقصه عمومی بازسازی بنای امامزاده هادی (ع)

به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:

شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به بازسازی بنای امامزاده هادی(ع) از طریق مناقصه عمومی طبق مجوز شماره 10241مورخ 97/3/3نسبت به انتخاب پیمانکار د ارای صلاحیت از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقراردادهای شهردرای شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.

1.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه250/000/000ریال می باشد.

2.سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

3.سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.

4.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5.ارائه حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته ابنیه برای خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد..6

تاریخ انتشار نوبت اول :97/3/8

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/3/19

احسان درخشان نسب

شهردار شهریار

فایل:
Powered by DorsaPortal