شماره مناقصه:
18
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی:اجاره 35 دستگاه خودروی سواری جهت ناوگان حمل ونقل شهری
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به اجاره 35 دستگاه خودروی سواری با راننده جهت ناوگان حمل ونقل خود با اعتبار 5/900/000/000ریل طبق مجوز شواری شهر به شماره های 847 مورخ 97/04/09 و 1076 مورخ 97/04/24 نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه پس ار درج آخرین آگهی هب مدت 10 روز به دفتر امور پیمان و قراردادهای شهرداری شهریار و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1.مبلغ سپرده در مناقصه 295/000/000ریال می باشد.
2.سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرار داد مستد نخواهد شد.
3.سایر اطلاعات وجزئیات مربوط ه تعداد ،مشخصات و نحوه پرداخت در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 4.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5.هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
احسان درخشان نسب 
شهردار شهریار
تاریخ چاپ نوبت اول :97/05/6
تاریخ چاپ نوبت دوم:97/05/13
فایل:
Powered by DorsaPortal