شماره مناقصه:
12
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی ساخت و نصب نرده های حفاظتی زیر پل های عابر
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به ساخت ونصب نرده های حفاظتی زیرپلهای عابرتا سقف 5/000/000/000 ریال طبق مجوز شماره 396مورخ 97/2/26 نسبت به انتخاب پیمانکار توانمند ودارای صلاحیت ازطریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
لذا از متقاضیان وواجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد پس از تاریخ درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقرارداد شهرداری شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1-مبلغ سپرده شرکت درمناقصه 250/000/000 ریال می باشد.
2-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله وقرارداد مسترد نخواهد شد.
3-سایر اطلاعات وجزییات مربوط به تعداد ، مشخصات فنی ونحوه پرداخت دراسناد مناقصه درج گردید ه است.
4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5-پیمانکاران وشرکتها بایستی دارای حداقل رتبه 5از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری دررشته راه وباند باشند.
6-هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

احسان در خشان نسب –شهردار شهریار
چاپ نوبت اول: 97/4/14
چاپ نوبت دوم : 97/4/21
فایل:
Powered by DorsaPortal