شماره مناقصه:
1
موضوع مناقصه:
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی املاک شهر شهریار
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای میزی املاک شهر شهریار
به گزارش واحد خبر واطلاع رسانی مدیریت ارتباطات وامور بین الملل شهرداری شهریار:
شهرداری شهریار در نظر دارد نسبت به انتخاب شرکت های واجد صلاحیت ،توانمند وبا سابقه به منظور ممیزی املاک هسته مرکزی شهر شهریار طبق مجوز شورای اسلامی شهر شهریار به شماره 226 مورخ 97/2/13 از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج آخرین آگهی به مدت 10 روز به دفتر امور پیمان وقراردادهای شهردرای شهریار وبا در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000ریال می باشد.
2.سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
3.سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
4.شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5.هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
6.تخمین اولیه شامل 50هزار واحد با کاربری های مختلف می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :97/2/22
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/29
احسان درخشان نسب
شهردار شهریار
فایل:
Powered by DorsaPortal